goedkoopste basis zorgverzekering

Baby Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor studerenden geldt over het algemeen dat ze geen grote zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn in de regel gezond en kunnen daarom veel geld besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Enkele zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale studenten zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor jongeren zijn (mits deze allicht aansluiten op jouw wensen).

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 keer per jaar: per 1 januari. Inniet alle situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder meer als je:

 • 18 twaalf maandenwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringaan gaan. Je bent namelijk wettelijkverplicht om ten minste een basisverzekering te hebben. Vergelijkte allen tijde even: dan weet je zeker dat je de beste engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga efficiënt je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen bruikbaaris voor jou.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt in de regel naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% betaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Nadelen combinatiepolis

Ook een combinatiepolis werkt op basis van contracten.zorgverzekeringsmaatschappijen sluiten contracten metzorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je nietje hele rekening betaald.

De combinatiepolis is duurder dan een natura- ofbudgetpolis. Is de zorgverlener bij jou in de buurt gecontracteerd bij eennatura- of budgetverzekeraar? Dan kan dit ook een goede keusvoor je zijn. Check dus te allen tijde van tevoren de contractering.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenextra bedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeraars door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij je situatie past. Weetje wellicht al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditinstellen in onze filters.

een ieder in ons land is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed kijkt naar je wensen voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt op de keper beschouwd , over het algemeen, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder andere als je volwassen wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeraars geldt een uitsluiting. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één keer je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 typen verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeraarswel. Meestal is bij dezepolis de kosten hetvoordeligst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg gelijk door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenmooi volwaardig aanbod aanzorgverleners. Check welimmer even de polisvoorwaarden en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgaanbieder, je kuntte allen tijde overal terecht en de zorgkostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je wel eens in 1ste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3soorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Delasten worden soms niet altijd terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder plotselingeonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je situatie. Nieteenieder heeft een extra verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De uitgebreide verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorg12maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteonvoorzienekosten ingedekt. Kijk eerst welgoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een vrijwilligeigen risico. Het vereist eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs betaalt.

Je eigen risico geldt voor meerderekostenposten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelk jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • in de regelinteressanter dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op prijs éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven