allergoedkoopste zorgverzekering

Iak Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld besparen

Bij onze website vind jein enkele stappen en eenvoudig en simpel de voordeligste zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heelsimpel: we stellen je eenaantal vragen over je situatie en wat jijdoorslaggevendvindt. Onder meer of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van betekenis vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze easy met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de dekking duiken. Meestal kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest goedkope en bestpassende zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieaanstonds via ons afsluiten. Binnen 5 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten contracten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeraarkunt zien met wie zij een contract hebben. Wil je liever per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeringsmaatschappijenzij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusaltijd bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jeziektekostenverzekering een helebetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis altijd naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotselinge kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeringsmaatschappij in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jezeker ookonmiddellijk in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je kosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige kostenbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenextra bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde aanwezigezorgverzekeraars door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt berekenenwat het ideale bij jouw situatie past. Weetje wellicht al dat je het komendejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

een ieder in Nederland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed nadenkt over je behoeften voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt namelijk, meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder meer als je volwassen wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een exceptie. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden één keer je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 soorten soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeraarswel. In het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetkleinst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg gelijk door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenuitstekend volwaardig aanbod aanzorgbedrijf. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of jouw zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgbedrijf, je kuntimmer overal terecht en de zorgkostenworden in de meeste gevallen vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in 1ste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de 3soorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook aangaat, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Dekosten worden alleen niet te allentijde terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder niet verwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw gezinssituatie. Nietalle consumenten hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De uitgebreide verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je volgens zorgtwaalf maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteuitgaven beschermd. Kijk van tevorengoed voor je gezin na of deschadeloosstellingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het vereist eigen risicowordt immer in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor een aantalkostenposten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Opname in het ziekenhuis
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder 12 maanden het moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringieder jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is vaninvloed ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalvoordeliger dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op premie éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven