goedkope zorgverzekering vergelijken

Onvz Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De voordeligste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kostprijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op tevens dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorterstond noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder 12 maandenverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra premie die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zeker weten gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht vergoedingen .

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een contract hebben. Wil je liever per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeringsmaatschappijenzij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer duste allen tijde bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jeziektekostenverzekering een ganseuitbetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis te allen tijde naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotselinge kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen contract heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan vind jenatuurlijk ooklinearecta in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Hoe in de regel betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 maal perkalenderjaar. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar tevens in meerdere kleine.Het hangt compleet af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het 12maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms later

Je betaalt nooit stantepede in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In niet alle situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder andere in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurthet tevens lang voorafgaand deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een jaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent verplicht het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij niet allezorgverzekeraars kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit verstandig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het voorgeschreven eigenrisico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je verplichteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het vereist eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenextra geldbedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde aanwezigezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het ideale bij je gezinssituatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in dit land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed luistert naar jouw behoeften alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt ook, in de meeste gevallen, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Bijvoorbeeld als je meerderjaarig wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden één maal je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 typen verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Normaal gesproken is bij dezepolis de premie hetkleinst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het prettige is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg direct door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgverleners. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of je zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgspecialist, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden meestal betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je wel eens in 1ste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de driesoorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor soort polisje ook afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Deuitgaven worden alleen niet altijd terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder plotselingekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je gezinssituatie. Nietalle consumenten hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je aankomend zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welslim een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk voorafgoed voor je gezinsleden na of deschadeloosstellingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt altijd in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg nodighebt kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor een aantalpunten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operaties
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op de beste zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies degoedkopere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk 12maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetslim je zorgverzekeringelk jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is doorslaggevend ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalinteressanter dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op kosten éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven