kiezen zorgverzekering

Overstappen Zorgverzekering Wanneer

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd besparen

Bij hier vind jeeenvoudig en snel en simpel de bestpassende zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heelsimpel: we stellen je meerdere vragen over je geval en wat jijvan betekenisvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van invloed vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je hierna welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze easy met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de bescherming duiken. Vaak kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Degoedkoopste en bestpassende zorgverzekering gevonden? Dan kun je dielinea recta via ons aan gaan. Binnen 5 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de maandprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Uiteindelijk moet je wel goed naar demaandprijs van je zorgverzekeringkijken. Om degoedkoopste zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor je wensen, kun je daaromhet beste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de premie vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar debeste zorgverzekering? 3aanwijzingen om de goedkoopste zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk ieder kalenderjaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes elke maand schelen!
 • Kijk goed naar debetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jeuiteindelijk niet meerkosten betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de meestvoordelige zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerklein dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al simpelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop welbeschouwdduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je degoedkopere enmeest goedkope zorgverzekering hebt.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Hoe werkt een combinatiepolis?

Als je kiest voor een combinatiepolis heb je voor de meestezorgverleners een vrije zorgkeuze. Dat betekent dat je in de regel zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ofje vrije zorgkeuze hebt, verschilt per zorgsoort. Zo kun je bij ziekenhuizenwel vrije zorgkeuze hebben, maar bij klinieken niet. 

Kijk wel altijd goed naar decontracten die je zorgverzekeraar met dezorgverleners heeft afgesloten. Als je naar een gecontracteerde zorgverlenergaat, krijg je je hele rekening uitbetaald. Kies jevoor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan wordt je rekening alleen tothet ‘normale’ bedrag vergoed. Dat houdt in datje in de meeste gevallen je hele rekening vergoedkrijgt. Tenzij je naar een zorgverlener gaat die een tarief hanteert wat hogeris dan normaal. Goed om te weten: je eigen risico betaal je teallen tijde zelf.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenaardig bedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het beste bij je gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaanvinken in onze filters.

iedereen in Nederland is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het verstandig dat je goed luistert naar jouw wensen voordat je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt namelijk, meestal, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Onder andere als je meerderjaarig wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitsluiting. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de premie hetlaagst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenuitstekend uitgebreid aanbod aanzorgaanbieder. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgspecialist, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden meestal terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de driesoorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje ook afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Deuitgaven worden soms niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder plotseonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je gezinssituatie. Nietalle klanten hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je volgens zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welgoed een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten ingedekt. Kijk van tevorengoed voor jezelf na of deschadeloosstellingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het geboden eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg moet hebben kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor meerderedingen. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetslim je zorgverzekeringieder jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakinteressanter dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op premie éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven