zorgverzekering kiezen student

Unive Verzekering

Iedereen in Holland moet verplicht een zorgverzekering vinden. Eén keer per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een paar minuten de beste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de bescherming die bij je past

De voordeligste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de premie is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten voorgauw noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder 12 maandenverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder meer fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra maandprijs die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zondertwijfel gaat maken.

Ben je op zoek naar eenexpliciete uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht vergoedingen .

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 maal per jaar: per 1 januari. Insommige gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder andere als je:

 • 18 jaarwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkverplicht om ten minste een basisverzekering te hebben. Vergelijkte allen tijde even: dan weet je zeker dat je de goedkooste enmeest goedkope zorgverzekering vindt. Ga inenkele stappen je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen functioneelis voor jou.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder andere naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig over het algemeen eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeraarswaar je verzekeraar een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de kosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel te allen tijde naar hetziekenhuis van je mogelijkheid.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeringsmaatschappijvan je optie een kruisje ziet staandan houdt in dit dat je niet te allen tijde naar hetziekenhuis van je mogelijkheid kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgaanbiedersgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenaardig geldbedrag opsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het beste bij je situatie past. Weetje wellicht al dat je het komendejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

een ieder in Holland is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het belangrijk dat je goed luistert naar jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt namelijk, meestal, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder andere als je volwassen wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een exceptie. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 keer je zorgverzekering tussentijds met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Meestal is bij dezepolis de kosten hetlaagst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg direct door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welte allen tijde even de polisvoorwaarden en of je zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgverleners, je kuntimmer overal terecht en de zorgkostenworden zoals doorsneeis betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in eerste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3soorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt altijd bijalle zorgverleners terecht. Delasten worden soms niet altijd vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder onvoorzieneonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw gezinssituatie. Nieteenieder heeft een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welgoed een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meesteniet verwachtekosten gedekt. Kijk van tevorengoed voor je gezinsleden na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat enkele kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op een betere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk 12maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakvoordeliger dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op kosten éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven